Zobacz archiwum
edycji 2012 i 2013
   
Zobacz archiwum
edycji 2011
   
Zobacz archiwum
edycji 2009 i 2010
   
Zobacz archiwum
edycji 2008
   
   
   
   
   
  INFORMACJE O PROJEKCIE:

 
32/ 67 05 255
   
pcprzawiercie@ poczta.onet.pl
   
  UWAGA! Strona używa pliki cookies.

 
Plany na lata 2014 - 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu informuje, że kontynuuje realizację projektu "Lepszy Start - promocja aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim" realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2

W ramach projektu przewidujemy realizację działań dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, aktualnie niezatrudnionych:
 • korzystanie z poradnictwa specjalistycznego (doradca zawodowy, psycholog, prawnik)
 • udział w turnusie rehabilitacyjnym
 • rehabilitacja w zespołach ćwiczeń fizycznych
 • zajęcia w pracowniach umiejętności
 • szkolenia zawodowe
 • warsztaty podnoszące kompetencje życiowe
 • trening rozwoju osobistego
 • staże zawodowe
b) wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych:
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne
 • realizacja indywidualnych planów usamodzielnienia
 • szkolenia zawodowe
 • treningi i warsztaty podnoszące kompetencje życiowe
 • staże zawodowe
c) rodzin zastępczych:
 • usługi koordynatora pieczy zastępczej
 • wsparcie psychologiczne: indywidualne i grupy wsparcia
 • warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze i psychospołeczne
Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany indywidualny plan aktywizacji zawierający co najmniej trzy działania.

Informacje o projekcie można uzyskać
w Biurze Projektu ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie tel. 32/67-05-255
lub od Koordynatora Projektu tel. 32/67-107-48 w.109